MMJ sp. z o.o.

ul.Spółdzielcza 1, 64-730 Wieleń
+48 (0) 67 26 29 809
NIP 7632129401
REGON 361217839 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

DOTYCZĄCE PROJEKTU „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY ZLOKALIZOWANEJ W WIELENIU POPRZEZ NABYCIE NOWOCZESNEJ INFRASTRUKTURY PRODUKCYJNEJ W POSTACI URZĄDZEŃ DO PRODUKCJI BRYKIETU ORAZ OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA”

PLANOWANEGO DO REALIZACJI W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA  2014 – 2020

Oś priorytetowa 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Poddziałanie1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu

 

Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

POBIERZ WERSJE ELEKTRONICZNĄ

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE /

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

dotyczące projektu „Wzrost konkurencyjności firmy zlokalizowanej w Wieleniu poprzez nabycie nowoczesnej infrastruktury produkcyjnej w postaci urządzeń do produkcji brykietu oraz oprogramowania do zarządzania”

realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata  2014 – 2020

Oś priorytetowa 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw 

Poddziałanie1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu

POBIERZ WERSJE ELEKTRONICZNĄ